Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Praktijk Sonnegaerde VitaliteitsCoach Gaby Koijck

Artikel 1. Definities
1. De coach: Gaby Koijck

Advies, Coaching, Counseling, diensten/verrichtingen

Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen coach enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
 4. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
 5. Een overeenkomst tussen coach en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 6. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 7. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
 8. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 9. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

Voor alle diensten gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:

 1. Afzeggen tot 1 werkdagen voor de afspraak: geen kosten
 2. Afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak: 100% van de kosten
 3. Het afzeggen van een afspraak kan per sms, app, mail en telefoon.

De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De coach zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen.
 2. De coach zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.  Artikel 7. Tarieven: tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor cliënten zal door de therapeut volgens afspraak de betalingen altijd via de bank of contant. Consult op afstand een vooruitbetaling per bank. Genoemde prijzen zijn inclusief btw. 8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de therapeut per gestuurde tikkie te worden voldaan of contant.  1. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 1 week na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach te betalen. 3. Indien sprake is van een traject dan wordt deze volledig of 2 termijnen betaald. 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

De coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Gaby Koijck kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten. En wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Sonnegaerde-coaching voor aanvang van een consult hiervan op de hoogte te brengen.

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach . De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.
 7. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen.De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De coach zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen. Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
 8. Op de dienstverlening van de coach is Nederlands recht van toepassing.
 9. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.